Untitled-3-01.jpg

לחבר תורה עתיקה עם כלכלת המאה - 21 

 יחד יוצרים שינוי תודעתי, ומיישמים את ערכי היהדות בכל תחומי החיים הכלכליים.

הידעת?

כ200 מתוך תרי"ג המצווות עוסקות בתחום הכלכלי- חברתי.

העיסוק בתחום הכלכלי-חברתי בתורה מגוון מאוד: יושר והגינות, אכפתיות לזולת ורגישות, עזרה לחלש, איזון בין קדושה ורוחניות לחריצות ויצרנות.

ערכים אלו באים לידי ביטוי בהתאמה למשל במצוות הבאות: איסור הגזל והעושק, מצוות השבת האבדה, מצוות הצדקה, מצוות הלוואה ואיסור הריבית, שביתה ממלאכה בשבת ומועד ועוד ועוד.

בתלמוד ובפוסקים קיימת התייחסות עניפה למושגים כלכליים מקצועיים: עצות בתחום החיסכון וההשקעה, ניתוח עסקאות מימון מורכבות, התייחסות להגדרת הכסף ותפקידו הכלכלי. ניתוח והתייחסות לתופעת האינפלציה, שיווק ופרסום, תחרות עסקית, צרכנות, יחסי עובד- מעביד, ועוד.

יש שמונה ערכים, המבוססים היטב במקורות היהדות, ומדריכים אותנו להתנהגות כלכלית טובה וערכית:

1. ברכה ושפע כלכליים הם בסיס לעבודת ה' טובה יותר.

2. אדם צריך להנות מיגע כפיו ביושר ולא להזדקק לבריות.

3. עמידה בהתחייבויות

4. ראיית הנולד - להתכונן היום לצרכי המחר

5. רגישות לרכוש הזולת ולכבודו 

6. לא לנצל מצוקה כדי לגרוף רווח קל

7. לתת ממה שהתברכנו בו לעניים ולצרכי מצוה

8. לנצל משאבים העומדים לרשותנו באופן יעיל, ולא להשחית אותם ללא תועלת מספקת.

 
 
backg new-01.jpg

 שו״ת הבית לכלכלה יהודית 

חיי הכלכלה המודרניים הינם מתוחכמים במיוחד, חיבור המקורות היהודים אל המציאות המודרנית מאתגרת מאוד ודורשת לימוד,  התייעצות, והפעלת שיקול דעת רחב. לצורך כך מי שמנהל את אורחות חייו בהתאם לתורת ישראל נזקק מפעם לפעם להתייעצות מקצועית רלוונטית ולשאלת רב.

אם גם לכם יש שאלה ערכית, מוסרית או הלכתית בתחום ההתנהגות הכלכלית, אתם מוזמנים לשאול אותנו.

 

לעיתים השאלות הם על יישום ערכי במציאות מאוד ספצפית בה אתם נתקלים, ולעיתים השאלות הן כלליות: כיצד יש ליישם את הכלכלה היהודית בתחום חיים מסוים?

דוגמאות לשאלות כלליות: 

  • כיצד יש לחשב את הסכום שיש לתת כ'מעשר כספים' מרווחים של השקעות?

  • איך ניתן לשווק ולפרסם בלי לגנוב את דעת הבריות?

  • האם מותר לעשות ריגול עסקי?

  • באלו תנאים מותר לקחת הלוואות? ובאילו מצבים אין שום היתר להיכנס לחובות?

  • האם ניתן לקבוע את 'יעד החיסכון' שלנו בהתאם לעקרונות הכלכלה היהודית? איך עושים את זה?

  •  האם מותר להיות במינוס בבנק?

  • האם יש חובה הלכתית לפצות עסקים שנפגעו מהקורונה? מי צריך לפצות אותם ובכמה?

  • האם בהצמדה למדד יש איסור ריבית?

Stocks
 

הפעילות של הבית לכלכלה יהודית  

לימוד_edited.jpg

כלכלה יהודית
לנוער

כלכלה יהודית 
למשקי בית

busines7_edited.jpg

כלכלה יהודית 
לעסקים

סרטוני תוכן של הבית לכלכלה יהודית  

 
Back to Top

BACK TO TOP